Ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας, με αφορμή τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού, επιβάλλεται να δημιουργήσουμε μια στρατηγική περιχαράκωσης και ενδυνάμωσης της εθνική μας οικονομίας.

Η παράταξη “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” προτείνει μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική η οποία μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς που μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Καταρχήν, η δίκαιη φορολόγηση προωθεί την ισονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των φορολογικών συστημάτων.

Δεύτερον, η προώθηση της εξωστρέφειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της φορολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξωστρέφεια και κατά συνέπεια κάνουν εισροή συναλλάγματος θα έχουν φορολογικά κίνητρα και προνόμια, που θα τις ενθαρρύνουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, ο επαναπατρισμός κεφαλαίων και επιχειρήσεων μέσω κινήτρων αποτελεί έναν ακόμα τομέα που μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας. Μέσω της δημιουργίας φορολογικών κινήτρων, όπως χαμηλότερο φορολογικό καθεστώς ή ειδικά κίνητρα για τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μπορεί να ενθαρρυνθεί ο επαναπατρισμός κεφαλαίων και επιχειρήσεων που έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλες χώρες. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας, με θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι προτάσεις μας εστιάζονται σε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση του επιχειρείν, με ένα κράτος το οποίο θα είναι αρωγός της ανάπτυξης και εξέλιξης χωρίς να βάζει εμπόδια στην ελεύθερη αγορά.

Μια εναλλακτική φορολογική πολιτική που θα ήταν πιο δίκαιη και θα προάγει την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 

 1. Μείωση φορολογικού βάρους στις επιχειρήσεις: Μπορεί να γίνει μείωση του φόρου επί των κερδών των εταιρειών ή της φορολογίας που επιβάλλεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό θα ενθαρρύνει την επένδυση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προωθώντας την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.
 2. Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος: Η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και η μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και θα προάγουν την εξωστρέφεια. Απλούστευση των φορολογικών δηλώσεων, ενοποίηση φορολογικών εισφορών και ελάφρυνση γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων.
 3. Προώθηση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις: Αποζητάμε την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων με μειώσεις του φόρου εισοδήματος έως και το 15% για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, η πράσινη τεχνολογία και επιστροφή φόρου έως και 10% για την εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε αναπτυσσόμενους τομείς και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας.
 4. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του ελεύθερου επαγγέλματος: Μέσω φορολογικών κινήτρων και μειώσεων φόρων, μπορεί να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 5. Επιβράβευση της εργασίας και μείωση φορολογικού βάρους στους εργαζόμενους: Μείωση των φόρων εισοδήματος για τους εργαζόμενους θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη και θα ενθαρρύνει την εσωτερική ζήτηση, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη του εγχώριου ιδιωτικού τομέα.
 6. Αναθεώρηση της φορολογίας ακινήτων: Μια πιο δίκαιη φορολογία ακινήτων μπορεί να επιβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία και την εισόδηση των ιδιοκτητών. Επίσης, μπορεί να εξεταστεί η επιβολή φόρου επί του πολλαπλού ακίνητου πλούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικά ισχυρότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώνουν φόρους κλιμακωτά.
 7. Προώθηση φορολογικών κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη: Πρέπει να εφαρμοστούν φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές, προωθώντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
 8. Αναθεώρηση της φορολόγησης των κεφαλαίων: Μπορεί να εξεταστεί η μείωση των φόρων επί των κεφαλαίων, όπως οι φόροι επί των κερδών από μετοχές και οι φόροι επί των κεφαλαίων κερδών από κεφάλαιο κινδύνου. Αυτό θα προσελκύσει επενδύσεις και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών.

 

 

Η αύξηση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω διάφορων μέτρων φορολογικής πολιτικής

 

Ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτό τον στόχο είναι οι εξής:

 1. Μείωση φορολογικού βάρους για τις επιχειρήσεις: Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις θα μπορούσε να καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις και να ενθαρρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα.
 2. Απλούστευση του φορολογικού συστήματος: Απλούστευση του συνολικού φορολογικού συστήματος μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία και τον φορολογικό φόρτο για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας τη διαδικασία πιο απλή και προβλέψιμη.
 3. Δημιουργία φορολογικών κινήτρων για τις εξαγωγές: Ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις εξαγωγές μπορούν να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό και να αναπτύξουν διεθνείς αγορές. Αυτά τα κινήτρα μπορούν να περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές ή μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για τα έσοδα από εξαγωγές, καθώς και απλούστευση των διαδικασιών εξαγωγής.
 4. Προώθηση επενδύσεων σε καινοτόμες βιομηχανίες: Η επιχορήγηση και φορολογική ενίσχυση για επενδύσεις σε καινοτόμες βιομηχανίες μπορεί να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και μέσω παροχής φορολογικών κινήτρων για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 5. Δημιουργία φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη: Οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν βασικό κίνητρο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Έτσι, η δημιουργία φορολογικών κινήτρων, όπως φοροαπαλλαγές ή μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, μπορεί να ενθαρρύνει την σύσταση νέων επιχειρήσεων και την δημιουργία ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού κράτους.
 6. Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων: Δημιουργία ειδικών φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτά τα κίνητρα μπορεί να περιλαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές ή μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για ξένες επενδύσεις, καθώς και απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών και άδειας εγκατάστασης και χορήγησης visa.
 7. Προώθηση φορολογικής σταθερότητας: Η δημιουργία μιας φορολογικής πολιτικής σε συνεργασία με όλα τα κόμματα και με δέσμευση τήρησης της κοινής φορολογικής σταθερής πολιτικής που προάγει τη φορολογική σταθερότητα και προβλέψιμοτητα μπορεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν.

 

Κίνητρα για τον επαναπατρισμό επιχειρήσεων

 

Ως «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  επιθυμούμε να προωθήσουμε τον επαναπατρισμό επιχειρήσεων από τρίτες χώρες, αυτό μπορεί να συμβεί με το  να δημιουργήσουμε κίνητρα για τις εταιρείες να εγκαταλείψουν την εξωτερική τους τοποθεσία και να επιστρέψουν στη χώρα σας.

Ορισμένες προτάσεις μας που συμπεριλαμβάνουν κίνητρα για τον επαναπατρισμό των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 1. Φορολογικά κίνητρα: Μείωση στους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στη χώρα μας. Αυτό θα μειώσει το κόστος λειτουργίας και θα τις καταστήσει πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες χώρες.
 2. Οικονομικά κίνητρα: Παροχή από οικονομικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις, επιστροφές φόρων ή επιχορηγήσεις κεφαλαίων, για να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να εγκαταλείψουν τις εξωτερικές τους τοποθεσίες και να επιστρέψουν στη χώρα μας.
 3. Δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με λιγότερη γραφειοκρατία, απλοποίηση διαδικασιών και αύξηση της ευελιξίας. Αυτό θα προσελκύσει τις εταιρείες να επιστρέψουν στη χώρα μας.
 4. Υποδομές και τεχνολογία: Επένδυση στη βελτίωση των υποδομών, όπως οδικά δίκτυα, λιμάνια, αερολιμένες και υποδομές επικοινωνιών. Επίσης, προώθηση της ανάπτυξη ςτης τεχνολογίας και της ψηφιακής υποδομής για να δημιουργήσουμε ένα προηγμένο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 5. Επαγγελματική εκπαίδευση και έρευνα: Επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και την έρευνα για να δημιουργήσουμε εξειδικευμένους εργαζομένους και να προσελκύσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα καταστήσει τη χώρα μας πιο ελκυστική για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν.
 6. Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων: Δημιουργία από προγράμματα υποστήριξης για τις τοπικές επιχειρήσεις, προσφέροντας επιδοτήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και θα τις ενθαρρύνει να επιστρέψουν ή να εγκατασταθούν στη χώρα μας.
 7. Προώθηση της τοπικής αγοράς: Ανάπτυξη από προγράμματα και πολιτικές που θα προάγουν την τοπική αγορά και την κατανάλωση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο οικονομικό περιβάλλον και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν ή να επιστρέψουν στην τοπική αγορά.
 8. Προστασία της εθνικής παραγωγής: Θέσπιση από πολιτικές που θα προστατεύουν την εθνική παραγωγή και την τοπική βιομηχανία από αθέμιτο ανταγωνισμό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της επιβολής ειδικών δασμών όπου αυτό επιτρέπεται βάση ΕΕ, ποσοτικών περιορισμών ή απαιτήσεων για την τοπική παραγωγή σε συγκεκριμένους τομείς όπως φαρμακοβιομηχανία, αγροτική παραγωγή, τεχνολογικά προϊόντα.
 9. Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας: Επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη και προωθήστε προγράμματα καινοτομίας για τις επιχειρήσεις που επιστρέφουν ή εγκαθίστανται στη χώρα μας. Αυτό θα τις ενθαρρύνει να επιλέξουν τη χώρα μας ως κέντρο έρευνας και ανάπτυξης.
 10. Υποστήριξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού: Προώθηση την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη χώρα μας. Αυτό θα παρέχει μια εργατική δύναμη υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης που μπορεί να εξελιχθεί σε ατμομηχανή οικονομικής ανάπτυξης.
 11. Διαφάνεια και ασφάλεια: Διασφάλιση από ένα περιβάλλον διαφάνειας και ασφάλειας για τις επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή νόμων κατά της διαφθοράς και την προστασία των επενδύσεων.
 12. Ενίσχυση της συνεργασίας: Ανάπτυξη από στενές σχέσεις με τις επιχειρήσεις και τις επιχειρηματικές οργανώσεις.

Θα πρέπει να συμβουλευτούμε τις επιχειρήσεις για τις ανάγκες και τις προκλήσεις τους και θα διαμορφώσουμε από κοινού πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

 1. Επικοινωνία και προβολή: θα επικοινωνήσουμε με τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό κοινό για τα πλεονεκτήματα του επαναπατρισμού επιχειρήσεων στη χώρα μας. Θα προβάλουμε την υποστήριξη και τα κίνητρα που προσφέρετε και θα διασώσουμε το μήνυμα του επενδυτικού κλίματος στη χώρα σας.

 

Συνολικά, μια πιο δίκαιη φορολογική πολιτική που προάγει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της δίκαιης φορολόγησης, της προώθησης της εξωστρέφειας μέσω της φορολόγησης και του επαναπατρισμού κεφαλαίων και επιχειρήσεων μέσω κινήτρων θα επιφέρει ανάπτυξη του ΑΕΠ και κατά συνέπεια την δυνατότητα μιας πιο ισχυρής κοινωνικής πολιτικής και την μείωση της ανεργίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This field is required.

This field is required.