Οι πρώτοι 10 άξονες του προγράμματος ΣΥΝ-εργασία του υποψήφιου περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας Βασίλη Ρόκου

Η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένα σύνθετο θέμα που απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές προτάσεις του 100σέλιδου προγράμματος της ΣΥΝ-εργασίας για την ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας:

  • Υποδομές και μεταφορές: Επένδυση στη βελτίωση των υποδομών και των μεταφορικών συνδέσεων στην περιοχή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των οδικών δικτύων, των σιδηροδρόμων και των λιμένων, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς κοινού.

 

  1. Τουρισμός: Αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής. Η κεντρική Μακεδονία διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, όπως ο Όλυμπος, η Περαία, η Παλαιά Πόλη της Θεσσαλονίκης, οι καταρράκτες του Σκρα στο Κιλκίς, οι βυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας, η σχολή του Αριστοτέλη στη Νάουσα, η Αμφίπολη στις Σέρρες, το Πάρκο Λειβήθρων στην Πιερία κα. Η προώθηση των τοπικών αξιοθέατων και η ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των τουριστικών εσόδων με σωστή στρατηγική ανάπτυξης και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, η κεντρική Μακεδονία μπορεί να διαμορφώσει ένα βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στους κατοίκους της περιοχής να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.

 

  1. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία: Στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της καινοτομίας στην περιοχή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της παροχής στήριξης και ενθάρρυνσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων και την παροχή χρηματοδοτικών μέσων για την υποστήριξη της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης.

 

  1. Εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό: Επενδύσεις στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών, την προώθηση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και τη δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

 

  1. Αγροτική ανάπτυξη: Υποστήριξη της αγροτικής τομέας και της βιώσιμης γεωργίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για τους αγρότες, την προώθηση της χρήσης βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, την ανάπτυξη αγροτικών συνεταιρισμών και την προώθηση της τοπικής γεωργικής παραγωγής και των τοπικών προϊόντων.

 

  1. Προώθηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αξιών: Διατήρηση και προώθηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αξιών της περιοχής. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει την προστασία των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, και την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον.

 

  1. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και προώθηση της τοπικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της παροχής χρηματοδοτικών και φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή, της παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης για τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και της προώθησης του τοπικού εμπορίου και των προϊόντων.

 

  1. Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας: Προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακών εκκινητικών επιχειρήσεων, την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και πλατφορμών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους κατοίκους της περιοχής.

 

  1. Αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος: Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, καθώς και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

 

  1. Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της κεντρικής Μακεδονίας και άλλων περιφερειών, τόσο εντός της ίδιας χώρας όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών έργων, την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την προώθηση του εμπορίου και του τουρισμού μεταξύ των περιοχών.

Αυτές είναι μερικές προτάσεις για την ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας περιοχής είναι ένα σύνθετο θέμα και απαιτεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση πολλών διαφορετικών παραγόντων. Η πολιτική βούληση, η διαφάνεια στη διαχείριση και η συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι ουσιώδεις για την επιτυχή υλοποίηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης για μια περιοχή. Επίσης, η παρακολούθηση των επιτευγμάτων και η συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση της στρατηγικής είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της περιοχής σε μακροπρόθεσμο βαθμό.

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στην ανάπτυξη της περιοχής και να προσαρμοστούν οι στρατηγικές ανάπτυξης ανάλογα με τις νέες πραγματικότητες και προκλήσεις.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μέσα σε λίγους μήνες ή έναν χρόνο. Απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και σταθερότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ανάπτυξης. Με συνεκτική και σταθερή προσπάθεια, η ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να φέρει οφέλη στους κατοίκους της περιοχής και στην οικονομία της χώρας συνολικά.

Επιπλέον, οι προτάσεις ανάπτυξης που αναφέρθηκαν μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής. Αυτή η στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεργασία με τις αρχές και τους φορείς της περιοχής, τη συμμετοχή των κατοίκων και των επιχειρήσεων σε διαβουλεύσεις και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και ταλέντων.

Ένα άλλο σημαντικό μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Η κεντρική Μακεδονία μπορεί να ωφεληθεί από χρηματοδοτικά μέσα που προορίζονται για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού.

Συνολικά, η ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας είναι μια πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία για την περιοχή. Με την σωστή στρατηγική ανάπτυξης και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, η κεντρική Μακεδονία μπορεί να διαμορφώσει ένα βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στους κατοίκους της περιοχής να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.

Επίσης είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι τομείς στους οποίους η κεντρική Μακεδονία έχει ισχυρούς ανταγωνιστικούς πλεονεκτήματα, όπως ο αγροτικός τομέας, ο τουριστικός τομέας και η βιομηχανική παραγωγή. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιστήμης και της έρευνας, καθώς αυτοί οι τομείς έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν την περιοχή πιο ανταγωνιστική και καινοτόμα.

Συνολικά, η ανάπτυξη της κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση και προσπάθεια σε συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας των δήμων αλλά και του κεντρικού κράτους.

Τέλος, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι τομείς στους οποίους η κεντρική Μακεδονία έχει ισχυρούς ανταγωνιστικούς πλεονεκτήματα, όπως ο αγροτικός τομέας, ο τουριστικός τομέας και η βιομηχανική παραγωγή. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιστήμης και της έρευνας, καθώς αυτοί οι τομείς έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν την περιοχή πιο ανταγωνιστική και καινοτόμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This field is required.

This field is required.