Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών και ο εκσυγχρονισμός των οδικών δικτύων στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας συνδυαστικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τις εξής προτάσεις