Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη των παρακάτω προτάσεων:

Παρέχοντας εκπαίδευση και ενημέρωση στους αγρότες για τις βέλτιστες πρακτικές στη βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών μεθόδων καλλιέργειας, της χρήσης βιολογικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς και της διαχείρισης των πόρων νερού και εδάφους.

Επενδύοντας σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων γεωργικών τεχνολογιών και πρακτικών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη πιο αποδοτικών συστημάτων άρδευσης, τη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αγροτών.

Παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και ενθάρρυνση των αγροτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια και επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την επέκταση της παραγωγής. Επίσης, η περιφέρεια μπορεί να εξετάσει τη δημιουργία ειδικών ταμείων για την υποστήριξη των αγροτών στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Επένδυση στη βελτίωση των αγροτικών υποδομών, όπως οδικά δίκτυα, άρδευση, αποχέτευση και ενεργειακή υποδομή. Αυτό θα ενισχύσει την πρόσβαση των αγροτών στις αγορές, θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα.

Προώθηση του αγροτουρισμού ως μιας εναλλακτικής πηγής εσόδων για τους αγρότες.

Προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας τοπικών αγροτικών αγορών, όπου οι αγρότες μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Αυτό θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, θα μειώσει τις μεταφορικές αποστάσεις και θα προάγει την κατανάλωση τοπικά παραγόμενων προϊόντων.

Παροχή ειδικών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων για νέους αγρότες που εισέρχονται στον αγροτικό τομέα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, πρόσβαση σε γη και χρηματοδοτική υποστήριξη για την απόκτηση εξοπλισμού και την εκκίνηση της εκμετάλλευσής τους.

Ανάδειξη και προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων, προσδίδοντας τους ειδικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της πιστοποίησης και ετικέτας προέλευσης των προϊόντων, της οργάνωσης εκθέσεων και γευσιγνωσιών, καθώς και μέσω της προώθησης του αγροτουρισμού και της γνωριμίας των καταναλωτών με την τοπική γεωργία.

Ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετέχουν σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και άλλες συνεργατικές δομές, που θα τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από την κοινή αγορά εισαγωγικού εξοπλισμού, τη συλλογή και επεξεργασία των προϊόντων και την κοινή προώθηση στις αγορές.

Ενθάρρυνση των αγροτών να εξερευνήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος, όπως η αγροτουριστική δραστηριότητα, η παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, η εκμετάλλευση ανανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, όπως η φωτοβολταϊκή και η αιολική ενέργεια.

Ενθάρρυνση των αγροτών να επιλέγουν την οργανική γεωργία και παροχή υποστήριξης για την πιστοποίηση και προώθηση των προϊόντων οργανικής γεωργίας. Αυτό θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παροχή υγιεινών και ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές.

Επένδυση στην ανάπτυξη αγροτικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, που θα παρέχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στους αγρότες και θα προωθούν την καινοτομία και τη βέλτιστη χρήση τεχνολογιών στη γεωργία.

Οι παραπάνω προτάσεις ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της βιώσιμης γεωργίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να επιτευχθούν με συντονισμένες προσπάθειες από τις αρχές της περιοχής, τους αγρότες, τους επιχειρηματίες και την κοινότητα συνολικά. Η βιώσιμη γεωργία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, δημιουργώντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την παραγωγή τοπικών και υγιεινών τροφίμων.Επιπλέον, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα μπορεί να δώσει μια νέα ώθηση στην τοπική οικονομία, βελτιώνοντας την απασχόληση και την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. Η προώθηση του αγροτουρισμού και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων μπορεί να προσελκύσει τουρίστες και να δώσει μια νέα ανάπτυξη στην τοπική οικονομία.

Βασίλης Ρόκος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας
aerial-view-vast-farmland-with-country-road-middle

Συνολικά, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας σημαντικός στόχος για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και την υποστήριξη των αγροτών και της κοινότητας συνολικά.