Πρόγραμμα Για Μονογονεϊκές Οικογένειες

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα ήθελα να προτείνω τις εξής πρωτοβουλίες για τους εργαζόμενους γονείς:

Θα επενδύσουμε στη δημιουργία περισσότερων παιδικών σταθμών σε όλη την περιοχή, προσφέροντας ασφαλή και προσιτή φροντίδα για τα παιδιά, ενώ οι γονείς θα μπορούν να εργάζονται με ευκολία.

Θα προωθήσουμε την εισαγωγή ευέλικτων ωραρίων εργασίας, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να επιτραπεί στους γονείς να εναρμονίσουν καλύτερα την εργασία τους με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Θα προωθήσουμε τη δημιουργία ενός ταμείου που θα παρέχει οικονομική υποστήριξη σε εργαζόμενους γονείς για τις παιδικές δαπάνες, όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, τα σχολικά είδη και η επιπλέον παιδαγωγικό υλικό.

Θα παρέχουμε ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση για τους εργαζόμενους γονείς, προωθώντας προγράμματα εκπαίδευσης σε απομακρυσμένη βάση ή ευέλικτα ωράρια, προκειμένου να μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να προοδεύσουν επαγγελματικά χωρίς να θυσιάζουν τον χρόνο τους με τα παιδιά τους.

Θα επεκτείνουμε την πρόσβαση σε οικογενειακές υπηρεσίες, όπως ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς και παιδιά, και προγράμματα ενδυνάμωσης της οικογένειας. Αυτές οι υπηρεσίες θα βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της γονιμότητας και να διατηρήσουν ένα ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον.

Θα εργαστούμε για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας που προωθεί την ενσωμάτωση των εργαζομένων γονέων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα των παιδιών, ευέλικτα ωράρια εργασίας, προγράμματα ευεξίας για τους γονείς και προώθηση της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας.

Θα προωθήσουμε πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ευέλικτα συστήματα άδειας για τους γονείς, προγράμματα παροχής στήριξης για τη φροντίδα των παιδιών και προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη σημασία της ισορροπίας εργασίας-οικογένειας στην κοινωνία.

Θα διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι γονείς έχουν εύκολη πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους και των παιδιών τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει βελτίωση και επέκταση των μεταφορικών δικτύων, δημιουργία δημόσιων χώρων αναψυχής για τις οικογένειες και πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και προγράμματα πρόληψης για τα παιδιά.

Θα επιδιώξουμε την ενίσχυση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργαζομένων γονέων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή αυστηρών κανονισμών ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, την παροχή αδειών εργασίας για τη φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια ασθενείας και την προστασία από διακρίσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης.

Θα επιδιώξουμε τη σύσταση επιτροπών ή συμβουλευτικών οργάνων που θα συμπεριλαμβάνουν εργοδοτικούς φορείς και εκπροσώπους των οργανώσεων γονέων. Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, καθώς και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των εργαζομένων γονέων.

Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της νομοθεσίας και των πολιτικών που προστατεύουν την οικογενειακή ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων γονέων. αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενίσχυση της άδειας μητρότητας και πατρότητας, την προστασία από απολύσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης και την προώθηση της ισότητας των φύλων στην αντιμετώπιση των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Το παραπάνω θεσμικά θα μπορούμε σε περίπτωση που ο συνδυασμός μας εκλεγεί,  να απαιτήσουμε τη συνεργασία με το κεντρικό κράτος εφόσον αυτό ανήκει στην αρμοδιότητά του. Ως περιφερειάρχης, θα έχω τη δυνατότητα να επιδιώξω τη συνεργασία με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, να προωθήσω πρωτοβουλίες και να επικοινωνήσω αποτελεσματικά με το κεντρικό κράτος.

Επιπλέον, ως περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα επιδιώξω να δημιουργήσω ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους εργαζόμενους γονείς στην περιοχή μου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία τοπικών πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση των εργαζομένων γονέων στην αγορά εργασίας, την παροχή υπηρεσιών και υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων γονέων και την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την οικογενειακή ζωή.