Πρόγραμμα Για Την Τρίτη Ηλικία

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, θα ήθελα να προτείνω τις παρακάτω προτάσεις για την τρίτη ηλικία:

Μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής επανένταξης για τους ηλικιωμένους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας.

Μπορεί να εξεταστεί η δημιουργία οικονομικών προγραμμάτων και επιδομάτων που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, προκειμένου να τους παρέχεται οικονομική ασφάλεια και να αντιμετωπίζονται τυχόν οικονομικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Μπορούν να γίνουν προσπάθειες για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε κατοικίες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, καθώς και σε υπηρεσίες φροντίδας, όπως οικιακή βοήθεια και νοσηλευτική φροντίδα.

Μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, μαθημάτων και εργαστηρίων, μπορεί να προωθηθεί η κοινωνική συμμετοχή και η δραστηριότητα των ηλικιωμένων, προσφέροντας τους ευκαιρίες για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και ανάπτυξη προσωπικών ενδιαφερόντων.

Μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί και δημιουργικοί.

Μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομάδες υποστήριξης για τους ηλικιωμένους, προσφέροντας τους έναν ασφαλή χώρο για να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.

με συμμετοχή όχι μόνο παθητική αλλά και ενεργητική όπου θα μπορούν να διοργανώσουν δικές τους πολιτιστικές δράσεις με δημιουργική απασχόληση.

Μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα εθελοντισμού που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που βοηθούν την κοινότητα και τους άλλους ανθρώπους.

Μπορεί να γίνει έμφαση στη δημιουργία προγραμμάτων που προάγουν την ασφάλεια και την προστασία των ηλικιωμένων, όπως προγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των ηλικιωμένων.

Μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους φροντιστές των ηλικιωμένων, έτσι ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων που φροντίζουν.

Μπορεί να γίνει έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε μεταφορικά μέσα, προσφέροντάς τους έτσι τη δυνατότητα να μετακινούνται πιο εύκολα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες.

Μπορεί να δημιουργηθούν προγράμματα που θα προάγουν την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε υγειονομική περίθαλψη.

Θα επενδύσουμε στην ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Ημέρας για τους ηλικιωμένους, παρέχοντας τους ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον όπου θα μπορούν να συναντούν άλλους ανθρώπους της ηλικίας τους, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να λάβουν υποστήριξη και φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό.

Θα επενδύσουμε σε προγράμματα υγείας και ευεξίας που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ηλικιωμένων. Θα παρέχουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, και προγράμματα φυσικής άσκησης και διατροφής που θα βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.