ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης για την αναβάθμιση του νομού Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να παρουσιάσω τις παρακάτω προτάσεις:

Θα εργαστούμε για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την υποστήριξη των υφιστάμενων. Θα παρέχουμε οικονομικά κίνητρα, εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Θα προωθήσουμε τον τουρισμό στην περιοχή, επενδύοντας σε υποδομές, προωθώντας τον πολιτισμό και την ιστορία της Θεσσαλονίκης και προσφέροντας εκδηλώσεις και εκθέσεις που θα προσελκύσουν τουρίστες. Θα συνεργαστούμε με τις τοπικές επιχειρήσεις και τους φορείς για την ανάπτυξη ποιοτικών τουριστικων προορισμών και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Θα προσεγγίσουμε επίσης νέες αγορές και θα προωθήσουμε τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Θα επενδύσουμε στη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών όπως προαστιακής διασύνδεσης και προώθηση των αεροπορικών συνδέσεων. Θα προωθήσουμε τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς και θα αναπτύξουμε προγράμματα που θα προάγουν την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική μεταφορά στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Θα επιδιώξουμε την εφαρμογή προγραμμάτων που θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα προάγουν την αειφορία. Θα προωθήσουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και την προστασία της υδροφόρου στρώσης.

Θα επενδύσουμε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας. Θα συνεργαστούμε με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της περιοχής για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και θα προωθούν την καινοτομία σε τομείς όπως η τεχνολογία, η υγεία και η βιομηχανία.

Θα επενδύσουμε στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, ενισχύοντας τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα ιατρικά κέντρα της περιοχής. Θα προωθήσουμε προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και υποδομών στην περιοχή. Θα επενδύσουμε στην ανακαίνιση και ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γήπεδα, γυμναστήρια και πάρκα. Θα προωθήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, δημιουργώντας προγράμματα και εκδηλώσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την ευεξία της κοινότητας.

Θα εργαστούμε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών. Θα επικεντρωθούμε στην ασφάλεια, την υγεία, την πρόσβαση σε πράσινους χώρους και τη δημιουργία κοινοτικών χώρων που θα προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ευεξία.

Θα προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των δήμων και των τοπικών φορέων της περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και σχεδίων που θα ενισχύουν τη συνοχή και την αειφορία της περιοχής. Θα προάγουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την κοινή ανάπτυξη προγραμμάτων που θα αποβλέπουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ευημερία των δήμων της περιοχής.

Θα προωθήσουμε την ενεργή συμμετοχή και συμβολή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν την περιοχή τους. Θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς για την ανταλλαγή απόψεων, τη συλλογή προτάσεων και την οργάνωση δημόσιων διαβουλεύσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια δημοκρατική και συνεκτική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις μου για την αναβάθμιση του νομού Θεσσαλονίκης. Θα εργαστούμε σκληρά για την υλοποίησή τους και για τη δημιουργία μιας δυναμικής και ανεπτυγμένης περιοχής που θα προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες της. Θα διασφαλίσουμε επίσης ότι θα υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και την υλοποίηση των προγραμμάτων και των σχεδίων που θα αναπτυχθούν.

Θα εργαστούμε με στόχο τη δημιουργία μιας περιοχής που θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, ανταγωνιστική και καινοτόμος, προσελκύοντας επενδύσεις και τουρίστες και προάγοντας την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Είμαι βέβαιος ότι με σκληρή δουλειά και συνεργασία με τους δήμους, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, μπορούμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μια ακόμη καλύτερη πόλη για όλους.