Τρίτος Πυλώνας – Μεταφορές και Επικοινωνίες

Η ανάπτυξη των μεταφορών και των επικοινωνιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω των παρακάτω προτάσεων:

Επένδυση στη βελτίωση και επέκταση των υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών δικτύων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων οδικών δικτύων, τη δημιουργία νέων δρόμων, την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τη βελτίωση των αερολιμένων.

Προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως η ανάπτυξη συστημάτων τραμ και λεωφορείων. Οι εν λόγω μορφές μεταφοράς μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία, να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να προσφέρουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς.

Ενίσχυση της υποδομής κατασκευής ποδηλατοδρόμων όπως και η απάντηση των πεζοδρομίων υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους δήμους και τις τοπικές κοινότητες.

Ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με τη δημιουργία νέων δρομολογίων και την αύξηση των πτήσεων προς διεθνή αεροδρόμια. Αυτό θα ενθαρρύνει τον τουρισμό και θα διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επένδυση στην ανάπτυξη και βελτίωση της ψηφιακής υποδομής, περιλαμβανομένων των γρήγορων συνδέσεων διαδικτύου και της ευρυζωνικής κάλυψης. Αυτό θα ενισχύσει τις επικοινωνίες, την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων, την παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων.

Προώθηση των βιώσιμων μεθόδων μεταφοράς, όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων καυσίμων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, την προώθηση της χρήσης ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς και την υποστήριξη εναλλακτικών καυσίμων όπως το υδρογόνο ή τα βιοκαύσιμα.

Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών, όπως το Internet of Things (IoT), οι αισθητήρες και οι έξυπνες πόλεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας, στην πρόβλεψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στην βελτίωση της ασφάλειας και στην παροχή έξυπνων λύσεων μεταφοράς.

: Προώθηση της συνεργασίας και της συνδεσιμότητας μεταξύ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και γειτονικών περιοχών και χωρών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διεθνών συμφωνιών, της ανάπτυξης διεθνών μεταφορικών συστημάτων και της βελτίωσης των συνόρων και των τελωνείων για την αποτελεσματική ροή αγαθών και προσώπων.

Προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μεταφορικών και επικοινωνιακών υποδομών.

Προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της ανάπτυξης της τουριστικής υποδομής και της προώθησης του πολιτιστικού και φυσικού κληρονομιάς της περιοχής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη των τουριστικών διαδρομών και των αξιοθέατων, τη δημιουργία αναψυκτικών περιοχών και την προώθηση της γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών μέσω της υποστήριξης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και της προώθησης της καινοτομίας στον τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της παροχής χρηματοδοτικής υποστήριξης, επιχειρηματικών καινοτομικών προγραμμάτων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών πλατφορμών και της χρήσης τεχνολογιών όπως το cloud computing και η blockchain. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών, παρέχοντας στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις νέες δυνατότητες αγοράς και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Ενίσχυση της προμήθειας οχημάτων και εξοπλισμού στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών, προωθώντας τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και βιώσιμων υλικών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και για τα οχήματα των δήμων και της περιφέρειας.